***** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
NjhV 001 002 003
MisV 0002 0665 0814 1061 1095 1096 1097 1105 1140 1220 1222
1224 1225 1226 1227 1228 1237 1239 1275 1278 1279 1287
1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1306 1307
1313 1317 1325 1327 1329 1330 1331 1332 1336 1337 1338
1339 1348 1349 1350 1351 1352 1356 1361 1384 1385 1386
1387 1437 1438
ASAS 002328 071637 073342
***** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
And RT SY TT TW UU WW WX WZ XZ AA AB
AD AM AN AP AS BD BL BO BX CD CN
CO CP CU CZ DK DO DS EL EP EX GH
GK GZ HS KN LM LO MO QR QW QX V342
V355 V362 V363 V372 V374 V376 V377 V382 V389 V392 V400
V404 V406 VV412 V413 V422 V425 V440 V441 V444
Ant SW
Aql XZ YZ AL DK FK HY KO KP LT OO
OP QY V337 V340 V342 V343 V346 V348 V406 V407 V409
V415 V417 V418 V420 V479 V557 V599 V602 V609 V631 V640
V688 V694 V699 V719 V724 V760 V761 V770 V799 V802 V803
V804 V805 V808 V822 V829 V843 V864 V873 V879 V887 V888
V889 V917 V919 V962 V964 V997 V1045 V1046 V1075 V1096 V1110
V1168 V1182 V1184 V1197 V1218 V1243 V1269 V1273 V1299 V1331 V1341
V1353 V1355 V1376 V1424 V1426 V1430 V1436 V1439 V1441 V1450 V1454
V1455 V1461 V1471 V1490 V1492 V1538 V1542 V1647
Aqr RY ST SU UU XZ AM AO AU BI BQ BW
BX CD CM CR CW CX CZ DD DR DS DY
EF EI EK EL EX FF FO FS GH GI GK
GN GP GS GV HO HS HV HX IO KV KX
LL MU NW
Ari RS RX SS SZ TX XZ AG AL
Aur RY RZ SX TT WW XX ZZ AH AK AM AP
AR BC BE BF CG CI CK CL CQ DN EM
EO EP EQ FG FN FP FR FW FZ GI GW
GX GY HL HP HS HU HW IL IM IO IU
IY IZ KO KU LU LY MN MU MW NN V355
V363 V364 V379 V402 V404 V406 V410 V417 V424 V425 V426
V432 V437 V449 V454 V455 V459 V462 V468 V495 V523 V534
V535
Boo SS SU SY TU TY TZ UW VW XY YY AC
AD AQ AR BG BW CK CV DN DU EF EM
EQ ET EW FI FP FY GM GN GQ GR GS
GT GV
Cam WW AO AQ CV DD DQ DV MP MT
Cap RW TY TZ UW AD AF AI AQ BF BH BM
BQ delta
Cas RZ SX TV TW TX UU XX ZZ AQ
AT AX BH BM BN BS BU BW BZ CC CR
CW DN DO DP DZ EG EK EN EP FV GG
GH GK GR GT GU IL IQ IR IS IT IV
KL KR KT LR MM MN MS MT MU NU OR
OX PV QQ QX V336 V337 V344 V345 V350 V357 V359
V360 V361 V364 V366 V368 V373 V374 V375 V381 V384 V385
V387 V389 V396 V442 V445 V459 V470 V473 V486 V518 V520
V523 V537 V541 V640 V646 V651 V654 V744 V765 V766 V773
V791 V806 V821 V860 V872 V959 V962 V1001
Cep SU SY TV W WX XX AI BB BE BR CM
CQ CW CX DK DL DN DW EE FH GI GP
GS HI IM IO IW KL KP LP NS NU NW
PS PX V338 V379 V424 V427 V442 V448 V489 V698 V699
V727
Cet RW SS TT TU TV TW TX TY VV VW VX
VY WY WZ XY YY AA AX CK CL CN CT
CX DG DP DS DT DY EE EM
CMa R RR RT RU RX SW SX SZ TU TX TZ
UU UW UX VW WW XY YY ZZ AD AE AR
BD CE CH CM CR CV CW CX CZ DD DE
EF EG FF FZ GZ HQ HR HW HY IQ IS
IW IX KK KL KV LS LT LV LZ MP MX
QU
CMi RW RY SX TT TX TY TZ UZ XZ YY AC
AG AK AM AP AV BB BF BH BL BU BV
BX BZ CW
Cnc S RU RY RZ SW TU TW TX TY UU UZ
VY WW WX WY XY XZ YY ZZ AB AC AD
AE AH EF EH ES EV FF GO GQ GW HN
Col RS
Com RW RZ SS UX CC CM CN DD EK IO KK
KR LL LO LP LR LT MR
CrB U RT RW TU TW UX YY AR AS AV
Crt V Z RS RV TW VV
Crv W Y RR RV SX TX VV
CVn RS VW VV VZ YZ BI BO CI CU CX DE
DF DH DI DK DM DQ DX DY EE EF EG
EI
Cyg Y SW SY UW UZ VV VW WW WZ ZZ AE
BO BR CG CI CV DK DL DO EN GG GM
GO GT GV HK KR KU KV LO MR MY PV
PW QS V345 V346 V366 V367 V370 V371 V380 V382 V385
V387 V388 V393 V398 V401 V435 V442 V443 V444 V445 V448
V453 V454 V455 V456 V463 V466 V469 V474 V477 V478 V483
V484 V488 V490 V493 V496 V498 V499 V500 V501 V502 V505
V508 V509 V512 V513 V519 V525 V526 530 V534 V536 V537
V541 V548 V567 V610 V616 V620 V628 V635 V642 V652 V664
V675 V680 V687 V695 V698 V699 V700 V704 V706 V711 V725
V726 V728 V729 V743 V745 V748 V749 V753 V787 V788 V796
V809 V822 V828 V836 V841 V850 V856 V859 V874 V877 V884
V885 V889 V891 V909 V912 V921 V934 V939 V941 V957 V959
V961 V962 V963 V974 V975 V979 V995 V1004 V1009 V1011 V1013
V1018 V1019 V1023 V1034 V1036 V1048 V1061 V1066 V1068 V1073 V1083
V1130 V1136 V1141 V1142 V1143 V1147 V1171 V1187 V1188 V1189 V1191
V1193 V1196 V1256 V1259 V1302 V1305 V1321 V1326 V1356 V1362 V1401
V1403 V1411 V1413 V1414 V1417 V1418 V1425 V1481 V1488 V1507 V1508
V1582 V1721 V1723 V1729 V1763 V1765 V1769 V1770 V1787 V1815 V1818
V1823 V1856 V1898 V1901 V1908 V1918 V1932 V1941 V1966 V2021 V2031
V2077 V2080 V2083 V2107 V2108 V2126 V2133 V2134 V2136 V2148 V2150
V2154 V2165 V2169 V2181 V2185 V2186 V2191 V2197 V2213 V2239 V2240
V2247 V2261 V2263 V2280 V2282 V2284 V2287 V2290 V2294 V2421
Del W RR TT TY XX YY AL AV BG BH
BI BN BW BY CR DM EQ ET EX FZ GG
KO LS LY MP MR MX MZ NN
Dra RR RX RZ SX TZ WW WX AI AK AR BH
BL BU BV BW BX CK CM CV DD FU FX
GG GM GQ GV GZ HL HP IV KK LQ MU
Equ S W RZ SV
Eri RU RY TU TY TZ UX VV WW WX YY AK
AO AS BC BL BM BQ BU BV BW BZ CD
CW FK FP GT GW HH HL HN HX
For AE
Gem RU RW RX RY SV SX TX WW YY AC AE
AF AH AI AL AV AY AZ BD BO CW DG
EG EL
EY FG GP GW GX HI HR KM LO LQ LT
OW PW QQ QT QW QY V337 V339 V348 eta U
Her Z RX SZ TT TU TX UX AD AK AW BC
BO CC CT DD DH DI DK EF FN GL GU
HS LT LV MM MS MT MX PW V338 V342 V359
V381 V387 V450 V501 V502 V624 V641 V691 V728 V731 V772
V792 V819 V822 V829 V936 V840 V842 V856 V857 V874 V878
V883 V899 V916 V918 V920 V921 V923 V935 V948 V972 V988
V990 V994 V998 V1002 V1005 V1011 V1017
Hya RX SS SX SY TT TV TY UY VW VY VZ
WY AF AI AL AS AV BC DF DI DK DM
EU EZ FG FO FW GK GM GN HS HU KT
KW KY LL LO MX NX NY NZ OW OZ PX
QR QY V340 V353 V354 V356 V358 chi2
Lac T RT SS SW TW UW UY VX VY AK AR
AU AW CM CN CO CS CY DG EK EM EP
ES EU FI FL GH GX IL IM IU IZ KY
LY LZ MP MW MZ OT OX OZ PP V338 V339
V340 V342 V343 V344 V345 V360 V364 V394 V398 V401 V402
V450
Leo Y RT RW TX UU UV UX UZ VZ WY
WZ XX XY XZ AG AL AM AP BL BW CE
DO DU ET EX FM FO FS
Lep V Z RR RS RU RY SU TT WX
Lib RV SS SZ TY VZ WX YZ AE AS EI ES
FU FW GH GI GK GY IL IM IR IT IV
delta
LMi T RT TV UW VW
Lyn RR RY RZ SW SX TY UU UV UZ WW AH
BG BP CC CD CL CN CS CW DE DI DR
Lyr TT TZ UZ AH BV DF EW FG FH FL HP
HT IP LZ NV NY PS PV PY QU V404 V406
V432 V467 V512 V531 V533 V542 V556 V559 V563 beta
Mon RU RW TU TV UX VV AN AO AQ AR AS
AT AU AV AW BB BM BO CP DD DW EP
FS FV FW GH GU HI HM IL IM IS IX
IZ MX NN NS PR V380 V384 V392 V394 V395 V396
V397 V404 V442 V445 V448 V450 V452 V453 V454 V458 V460
V464 V494 V496 V498 V499 V501 V502 V505 V506 V514 V515
V521 V527 V528 V530 V536 V560 V634 V635 V683 V684 V714
V722 V727 V730 V745 V753 V761 V769 V773 V780 V788
Oph U RV RZ SW SX SZ UU WZ CY ET FG
FW V391 V423 V448 V449 V451 V456 V487 V501 V502 V506
V508 V509 V526 V528 V535 V537 V542 V550 V566 V577 V590
V709 V735 V806 V839 V846 V847 V868 V916 V969 V983 V1010
V1065 V2117 V2203 V2288 V2291 V2355 V2357 V2365 V2368 V2373 V2377
V2388 V2394 V2425 V2504 V2536
Ori Z UW VV BM CP CQ CW DN DW DZ EG
ER ES ET EW EY FF FH FI FK FM FO
FR FT FZ GG GU V343 V392 V519 V530 V536 V640
V642 V643 V647 V648 V1016 V1027 V1028 V1031 V1046 V1202 V1261
V1353 V1361 V1363 V1366 V1371 V1375 V1380 V1383 V1384 V1385 V1387
V1388 V1392 V1403 V1626 V1633 V1635 delta eta
Peg U TY UX VW ZZ AQ AT AW BB BG BK
BN BO BX BY CC CE CW DI DK DM DO
DV EE EH ER EU GH GP HI KP KS KV
KW LY MQ NR OO PU QT V343 V353 V357 V365
V375 V396
Per Z RT RV RW RY ST XZ AB AG AY BO
BP CM CR DK DM EN EX HU HW II IK
IM IQ IT IU IZ KL KR KW LX MS NO
NP NZ PS V340 V405 V427 V432 V436 V449 V450 V471
V481 V482 V490 V505 V511 V514 V552 V570 V572 V573 V578
V580 V590 V592 V593 V600 V615 V620 V621 V680 gamma tau
Psc Y RV SU SX SZ UV UW VZ YZ AE AP
AQ AY BX CP DS DV DZ
Pup TY UZ VY XY XZ YY ZZ AA AG AH AI
AN AV AW AY BP BR BS CS CU CW CY
CZ DE DH DI DK DR DS EN EP EQ FU
GS GU GV IT KK KW KX KY LN LT LW
LY MN MO MP PU PV V381 V390 V405 V409 V421
V425 V434
Pyx RY RZ SU SW TT TW TY VV AC AR
Scl RT AN BD BE BH
Sco AB CF V718 V784 V867 V877 V1041 V1044 V1046 V1054 V1055
V1067
Sct U W RS RY RZ VX VZ AC AD BS CD
CR CT CW DK EQ ER EX EY EZ FG GM
HL V356
Ser V W RS AK AO AQ AS AU BI CC CQ
CV CX EG FW MY OU PS QR QS QX V335
V384
Sex Y RU SW TY VY
Sge U V SY UZ BR BU CP CU CW DE DK
DL DM EL EP FF FH GN GO GZ QR QT
QZ V338 V434
Sgr WX WY XY XZ YY BN DV EG V354 V356 V426
V505 V523 V524 V752 V761 V766 V768 V770 V777 V778 V779
V780 V782 V783 V784 V786 V789 V792 V903 V998 V1002 V1023
V1026 V1045 V1049 V1071 V1100 V1108 V1173 V1723 V1941 V1961 V1963
V1968 V1980 V2349 V2616 V2617 V3792 V3794 V3863 V3866 V3894 V3895
V4048 V4058 V4066 V4088 V4142 V4153 V4197 V4202 V4374 V4390 V4394
V4411 V4639 V4727 V5542 upsilon
Tau RW RZ SV TY WY AC AH AL AM AN AQ
BV CC CD CF CR CT CU EN EQ ET EW
GQ GR GW HU HY V471 V726 V781 V818 V1061 V1081
V1094 V1112 V1123 V1125 V1126 V1128 V1130 V1149 V1154 V1156 V1166
V1188 V1196 V1239
Tri V X RS RW RU RV ST TY VZ WW AK
UMa W RW TY UX UY VV XY XZ AA AW
BG BH BM BS DN DW EQ HH HN HX II
IW KM LO LP
Vir UW UY VV AG AH AK AW AX AZ BD BF
BH CG CM CX DL DM FO FQ GR HT HW
HY IK IM IR KP LM LN LU LV MR MS
MW NS NY NN NZ
Vul Z RR RS VV XZ AB AT AW AX AY AZ
BB BE BG BK BO BP BQ BS BT BU CD
DR EO EQ ER EU EV EY FF FM FQ FR
FW GN GO GP GR GU HI IM IW KN NO
QS QY V384 V394 V399 V400 V402 V403 V456
食変光星の観測
(表示されている星は食変光星すべてでなく私の観測可能なものです)
MisV 極小予報 (2005/11-2006/12)